Disclaimer

Verkoopvoorwaarden Da Vinci College

 1. De opleiding/training zoals overeengekomen zal door docenten van het Da Vinci College worden uitgevoerd. Het Da Vinci College zal bij het inzetten van de docenten zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever. Het Da Vinci College heeft evenwel het recht zonder opgave van redenen docenten te vervangen, al dan niet door derden als dit een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk maakt.
 2. Facturering zal plaatsvinden bij aanvang van de opleiding/training. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 1 maand. Vanaf het moment van overschrijding van de betalingstermijn is vertragingsrente, waarvan het percentage gelijk is aan de wettelijke rente, verschuldigd. Bij niet tijdige betaling worden incassokosten in rekening gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.
 4. Tot tien weken voor de geplande eerste uitvoeringsdatum kan kosteloos worden geannuleerd. Vanaf 6 weken tot twee weken voor de (eerste) uitvoeringsdatum bedragen de annuleringskosten 50 % van de uitvoeringskosten. Daarna worden de totale uitvoeringskosten in rekening gebracht.
 5. Geen korting, restitutie, dan wel gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de uitvoeringskosten zal worden verleend als gevolg van de afwezigheid van een of meer deelnemers aan de opleiding/training.
 6. Het Da Vinci College is niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten als gevolg van daden en/of nalatigheid van leidinggevenden of ondergeschikten van het Da Vinci College dan wel van personen die door het Da Vinci College zijn aangezocht ter uitvoering van de opleiding/training, behoudens bewuste roekeloosheid of grove schuld. Bedrijfsschade dan wel (andere) indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van het Da Vinci College zal worden uitgekeerd met een maximum dat gelijk is aan het bedrag van de uitvoeringskosten.
 7. Het Da Vinci College behoudt de volledige eigendom van alle zaken die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Indien deze zaken bestemd zijn om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen behoudt het Da Vinci College de eigendom totdat de uitvoeringskosten volledig zijn voldaan.
 8. Het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten op de door het Da Vinci College beschikbaar gestelde materialen verblijft bij het Da Vinci College tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gebruik van het materiaal door derden is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van het Da Vinci College.
 9. De bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn van toepassing.
 10. Geheimhouding: Het Da Vinci College verplicht zich al hetgeen hem bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is, geheim te houden.
 11. In het geval van overmacht is het Da Vinci College gerechtigd de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten zonder gehoudenheid tot schadevergoeding.
 12. Partijen stellen elk een contactpersoon aan. Ingeval van klachten zullen de contactpersonen  van partijen overleg voeren teneinde een oplossing voor klachten te bewerkstelligen.
 13. Indien ten gevolge van de veranderde wet- en regelgeving de financieringsgrondslag van de opleiding in deze offerte wordt aangetast, zullen de partijen in overleg treden om nieuwe afspraken te maken, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze overeenkomst wordt nagekomen.